ข้อมูลการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา
*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ website ส่วนคัดเลือกนักศึกษา ***
รายละเอียดคณะ / สาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา
  • ใบปะหน้าซองสำหรับส่งใบสมัครมายัง มจธ.
  • หนังสือรับรอง (บศ.2)
  • ข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษา วิศวกรรมเคมี (บศ.3)
  • ข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษา วิศวกรรมอาหาร (บศ.4)
  • ใบสมัครสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
  • เอกสารเพิ่มเติมหัวข้องานวิทยานิพนธ์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (บศ.5)
  • ใบสมัครรับทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แบบฟอร์มยืนยันการศึกษาต่อเต็มเวลาตลอดหลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ใบสมัครและหนังสือรับรอง คณะศิลปศาสตร์