จดหมาย-พัสดุไปรษณีย์

ค้นหา(ชื่อ-นามสกุล)     (แสดงผล)
# วันที่จดหมายถึงชื่อ-นามสกุลรหัสจดหมายวันที่หมดเขตรับจดหมาย 
121 พฤศจิกายน 2560ใบตอบรับคืนพัสดุ ET548116718TH21 ธันวาคม 2560 [ไฟล์]
221 พฤศจิกายน 2560ใบตอบรับคืนพัสดุ ER807977132TH21 ธันวาคม 2560 [ไฟล์]
321 พฤศจิกายน 2560ใบตอบรับคืนพัสดุ ER808043953TH21 ธันวาคม 2560 [ไฟล์]
421 พฤศจิกายน 2560ใบตอบรับคืนพัสดุ ER808043785TH21 ธันวาคม 2560 [ไฟล์]
521 พฤศจิกายน 2560ใบตอบรับคืนพัสดุ ER807977248TH21 ธันวาคม 2560 [ไฟล์]
621 พฤศจิกายน 2560Wa CharoenwinaiET656251301TH16 ธันวาคม 2560 [ไฟล์]
721 พฤศจิกายน 2560ธนาคาร คุ้มภัยER728353537TH16 ธันวาคม 2560 [ไฟล์]
821 พฤศจิกายน 2560ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ET361811028TH21 ธันวาคม 2560 [ไฟล์]
921 พฤศจิกายน 2560นภาศักดิ์ เกตุทองET756333391TH16 ธันวาคม 2560 [ไฟล์]
1021 พฤศจิกายน 2560รศ.ดร.เพลินพิศ บูชาธรรมET652981129TH21 ธันวาคม 2560 [ไฟล์]
1121 พฤศจิกายน 2560araya sriboubanED227838411TH16 ธันวาคม 2560 [ไฟล์]
1221 พฤศจิกายน 2560รศ.ดร.นฤมล วัฒนพงศกรET687491939TH21 ธันวาคม 2560 [ไฟล์]
1321 พฤศจิกายน 2560ธนาคาร คุ้มภัยEU217643469TH21 ธันวาคม 2560 [ไฟล์]
1421 พฤศจิกายน 2560ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ET479375462TH21 ธันวาคม 2560 [ไฟล์]
1521 พฤศจิกายน 2560ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทยEQ019288178TH21 ธันวาคม 2560 [ไฟล์]
1621 พฤศจิกายน 2560มลธิชา วิริยะสกุลพันธุ์ED225349614TH16 ธันวาคม 2560 [ไฟล์]
1721 พฤศจิกายน 2560พัชรี ดวงพิทักษ์วงศ์ET581907471TH21 ธันวาคม 2560 [ไฟล์]
1821 พฤศจิกายน 2560ศิริลักษณ์ ตรีสินธุ์RP128898161TH16 ธันวาคม 2560 [ไฟล์]
1921 พฤศจิกายน 2560ผศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญศรีPB657205042TH16 ธันวาคม 2560 [ไฟล์]
2021 พฤศจิกายน 2560ผช.ศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุลRM452012022TH11 ธันวาคม 2560 [ไฟล์]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
ข้อแนะนำ:
  1. จดหมาย-พัสดุไปรษณีย์ ลงทะเบียน, EMS ติดต่อขอรับได้ที่ห้องพัสดุ-ไปรษณีย์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
  2. เฉพาะจดหมายทั่วไป, จดหมายไม่ระบุหน่วยงานรับ ติดต่อขอรับได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 โรงอาหาร
  3. นำบัตรประจำตัวพนักงาน/บัตรนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเพื่อใช้ในการรับจดหมาย