จดหมาย-พัสดุไปรษณีย์

ค้นหา(ชื่อ-นามสกุล)     (แสดงผล)
# วันที่จดหมายถึงชื่อ-นามสกุลรหัสจดหมายวันที่หมดเขตรับจดหมาย 
114 มิถุนายน 2562ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์EF514127725TH14 กรกฎาคม 2562 [ไฟล์]
214 มิถุนายน 2562ปาริชาติ บุตรชาติEW986869135TH14 กรกฎาคม 2562 [ไฟล์]
314 มิถุนายน 2562Kornkanya PratumyotEV782174574CN14 กรกฎาคม 2562 [ไฟล์]
414 มิถุนายน 2562Chim MathRP411424369TH04 กรกฎาคม 2562 [ไฟล์]
514 มิถุนายน 2562อุดมพร เพ็ชรรัตน์RH768661125TH04 กรกฎาคม 2562 [ไฟล์]
614 มิถุนายน 2562แจ้งชำระค่าจดทะเบียน RC516157910TH04 กรกฎาคม 2562 [ไฟล์]
714 มิถุนายน 2562กลุ่มงานช่วยเหลือ RC695539562TH14 กรกฎาคม 2562 [ไฟล์]
814 มิถุนายน 2562จินต์ อโณทัยRP420456002TH04 กรกฎาคม 2562 [ไฟล์]
914 มิถุนายน 2562ธำรงรัตน์ อมรรักษาEW655715808TH14 กรกฎาคม 2562 [ไฟล์]
1014 มิถุนายน 2562บุญเจริญ ศิริเนาวกุลEW655715811TH14 กรกฎาคม 2562 [ไฟล์]
1114 มิถุนายน 2562อรวรรณ ขยันหาEW039560814TH14 กรกฎาคม 2562 [ไฟล์]
1214 มิถุนายน 2562ศูนย์ดัชนี ED786815199TH14 กรกฎาคม 2562 [ไฟล์]
1314 มิถุนายน 2562บุญรอด สัจจกุลนุกิจEF371936725TH14 กรกฎาคม 2562 [ไฟล์]
1414 มิถุนายน 2562ขวัญชนก พสุวัตEF286096763TH14 กรกฎาคม 2562 [ไฟล์]
1514 มิถุนายน 2562หรรษลักษณ์ ปานอยู่EV894166768TH14 กรกฎาคม 2562 [ไฟล์]
1614 มิถุนายน 2562ฐิติรัตน์ EN493595994TH14 กรกฎาคม 2562 [ไฟล์]
1714 มิถุนายน 2562ชัย จาตุรพิทักษ์กุลEF286499780TH14 กรกฎาคม 2562 [ไฟล์]
1814 มิถุนายน 2562ศูนย์ดัชนี EF189295071TH14 กรกฎาคม 2562 [ไฟล์]
1914 มิถุนายน 2562บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์EF286499904TH14 กรกฎาคม 2562 [ไฟล์]
2014 มิถุนายน 2562สำนักงานนิติการ EW339647332TH14 กรกฎาคม 2562 [ไฟล์]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
ข้อแนะนำ:
  1. จดหมาย-พัสดุไปรษณีย์ ลงทะเบียน, EMS ติดต่อขอรับได้ที่ห้องพัสดุ-ไปรษณีย์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
  2. เฉพาะจดหมายทั่วไป, จดหมายไม่ระบุหน่วยงานรับ ติดต่อขอรับได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 โรงอาหาร
  3. นำบัตรประจำตัวพนักงาน/บัตรนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเพื่อใช้ในการรับจดหมาย