จดหมาย-พัสดุไปรษณีย์

ค้นหา(ชื่อ-นามสกุล)     (แสดงผล)
# วันที่จดหมายถึงชื่อ-นามสกุลรหัสจดหมายวันที่หมดเขตรับจดหมาย 
126 เมษายน 2561ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล RJ342460139TH16 พฤษภาคม 2561 [ไฟล์]
226 เมษายน 2561ค่าย ME TUNE UP CAMP RL854809402TH16 พฤษภาคม 2561 [ไฟล์]
326 เมษายน 2561นภาพร เชี่ยวชาญRT562379922TH16 พฤษภาคม 2561 [ไฟล์]
426 เมษายน 2561สุรัตน์ แท่นประเสริฐกุลRT562378269TH16 พฤษภาคม 2561 [ไฟล์]
526 เมษายน 2561เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์RT562379940TH16 พฤษภาคม 2561 [ไฟล์]
626 เมษายน 2561คณะศิลปศาสตร์ RB175388309TH16 พฤษภาคม 2561 [ไฟล์]
726 เมษายน 2561อรณัท ปฐพีจำรัสวงศ์PD075970468TH21 พฤษภาคม 2561 [ไฟล์]
826 เมษายน 2561ภัทธีรา ม้วนจั่นRB474708945TH21 พฤษภาคม 2561 [ไฟล์]
926 เมษายน 2561สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา RP207404725TH16 พฤษภาคม 2561 [ไฟล์]
1026 เมษายน 2561รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตนRP207925292TH16 พฤษภาคม 2561 [ไฟล์]
1126 เมษายน 2561หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา RB650435125TH16 พฤษภาคม 2561 [ไฟล์]
1226 เมษายน 2561Ms.Shubhashree PalRR706675742VN16 พฤษภาคม 2561 [ไฟล์]
1326 เมษายน 2561ศิริพร สิงห์เรืองRB857347695TH16 พฤษภาคม 2561 [ไฟล์]
1426 เมษายน 2561นพพร RM020447424TH16 พฤษภาคม 2561 [ไฟล์]
1526 เมษายน 2561เกษร RB188116825TH16 พฤษภาคม 2561 [ไฟล์]
1626 เมษายน 2561จิตตากานต์ ผานาคRB188470358TH16 พฤษภาคม 2561 [ไฟล์]
1726 เมษายน 2561วรารัตน์ แก้วดวงศรีRB188470361TH16 พฤษภาคม 2561 [ไฟล์]
1826 เมษายน 2561กลุ่มงานการเงิน กองคลัง RB747835687TH16 พฤษภาคม 2561 [ไฟล์]
1926 เมษายน 2561จรรยา ระวังภัยRB698436831TH16 พฤษภาคม 2561 [ไฟล์]
2026 เมษายน 2561WACHIRA THABSAENGCY213413567TH11 พฤษภาคม 2561 [ไฟล์]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
ข้อแนะนำ:
  1. จดหมาย-พัสดุไปรษณีย์ ลงทะเบียน, EMS ติดต่อขอรับได้ที่ห้องพัสดุ-ไปรษณีย์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
  2. เฉพาะจดหมายทั่วไป, จดหมายไม่ระบุหน่วยงานรับ ติดต่อขอรับได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 โรงอาหาร
  3. นำบัตรประจำตัวพนักงาน/บัตรนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเพื่อใช้ในการรับจดหมาย