จดหมาย-พัสดุไปรษณีย์

ค้นหา(ชื่อ-นามสกุล)     (แสดงผล)
# วันที่จดหมายถึงชื่อ-นามสกุลรหัสจดหมายวันที่หมดเขตรับจดหมาย 
124 มีนาคม 2560บุญนุช ศรีวรวรรณ์ER549328016TH18 เมษายน 2560 [ไฟล์]
224 มีนาคม 2560ชัยวัฒน์ จุมพลกุลER359675955TH23 เมษายน 2560 [ไฟล์]
324 มีนาคม 2560ศิรินาฎ ลือชาเชวงER196327659TH23 เมษายน 2560 [ไฟล์]
424 มีนาคม 2560ปพน เจียรบริวารER744956350TH18 เมษายน 2560 [ไฟล์]
524 มีนาคม 2560พรปภัสสร ปริญชาญกลEQ602821708TH18 เมษายน 2560 [ไฟล์]
624 มีนาคม 2560ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพER557743874TH18 เมษายน 2560 [ไฟล์]
724 มีนาคม 2560รศ.ดร.ภูมิ คำเอมER433595161TH18 เมษายน 2560 [ไฟล์]
824 มีนาคม 2560พิชิต ขจรเดชะEX224332334TH18 เมษายน 2560 [ไฟล์]
924 มีนาคม 2560จิรกิตติ์ แสงศรีER921664209TH18 เมษายน 2560 [ไฟล์]
1024 มีนาคม 2560ธีรนุช จันทโสภีพันธ์ER439959620TH18 เมษายน 2560 [ไฟล์]
1124 มีนาคม 2560มลธิชา วิริยะสกุลพันธุ์ER589653194TH23 เมษายน 2560 [ไฟล์]
1224 มีนาคม 2560อมรเทพ คุมสุขEP894460402TH18 เมษายน 2560 [ไฟล์]
1324 มีนาคม 2560ผศ.ดร.พัฒนะ รักความสุขER463891429TH18 เมษายน 2560 [ไฟล์]
1424 มีนาคม 2560ศิริพร สิงห์เรืองEQ540804305TH23 เมษายน 2560 [ไฟล์]
1524 มีนาคม 2560เกรียงไกร พัฒนภักดีER026583175TH18 เมษายน 2560 [ไฟล์]
1624 มีนาคม 2560ผอ.ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ ER675288423TH23 เมษายน 2560 [ไฟล์]
1724 มีนาคม 2560มัทนพรรณ จิ๋วเจียมER373242743TH23 เมษายน 2560 [ไฟล์]
1824 มีนาคม 2560อารยา สิมสีนวลEQ540804319TH23 เมษายน 2560 [ไฟล์]
1924 มีนาคม 2560ฉัตรชัย มีนาER760519525TH23 เมษายน 2560 [ไฟล์]
2024 มีนาคม 2560คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ER102028260TH23 เมษายน 2560 [ไฟล์]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
ข้อแนะนำ:
  1. จดหมาย-พัสดุไปรษณีย์ ลงทะเบียน, EMS ติดต่อขอรับได้ที่ห้องพัสดุ-ไปรษณีย์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
  2. เฉพาะจดหมายทั่วไป, จดหมายไม่ระบุหน่วยงานรับ ติดต่อขอรับได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 โรงอาหาร
  3. นำบัตรประจำตัวพนักงาน/บัตรนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเพื่อใช้ในการรับจดหมาย