รหัสนักศึกษา : หมายเหตุ - ข้อมูลตารางสอบที่แสดงก่อนวันที่ 10 มีนาคม เป็นข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ