ข้อมูลผู้ร้องเรียน

วันที่ 29 - 5 - 2024 

ชื่อ - นามสกุล :

รหัสประจำตัวประชาชน :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์พื้นฐาน :

โทรศัพท์มือถือ :

อีเมล์ :

ท่านต้องการให้ติดต่อกลับจากหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนหรือไม่

ช่องทางที่ท่านต้องการให้ติดต่อกลับ

ข้อมูลเรื่องร้องเรียน

ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ - นามสกุล / องค์กร) :

รายละเอียดการร้องเรียน :

หน่วยงาน / บุคคลที่ท่านเคยแจ้งเรื่องร้องเรียนนี้ (ถ้ามี) :