ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/รับฟังความคิดเห็น

 กรุณากรอกข้อมูล เพื่อเข้าใช้งานระบบ

บัญชีชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 
 
ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัย แสดงว่าคุณสามารถเข้าใช้งานระบบได้

สำหรับประชาชน และบุคคลภายนอก
เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องเรียน/รับฟังความคิดเห็น
คู่มือและแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน

เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องเรียน/รับฟังความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การรับเรื่องร้องเรียน/รับฟังความคิดเห็น ผู้แจ้งต้องได้รับความเดือดร้อน/เสียหายจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เข้าข่ายทุจริต หรือต้องการเสนอแนะแนวทาง และติชมการทำงาน อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่านั้น

เพื่อมิให้มีการแอบอ้างหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail ตามจริง อันจะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งสามารถแจ้งผลการร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่กรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบ เท่านั้น

กรณีที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ต้องระบุชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษาของตนเอง และห้ามแอบอ้างชื่อบุคคลอื่น รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ มิฉะนั้นจะถือเป็นความผิดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2546

ทั้งนี้การร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น ขอให้ใช้คำสุภาพในการร้องเรียน โดยข้อมูลของผู้ร้องเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะเก็บเป็นความลับและดำเนินการต่อไป

20 เม.ย. 63